BURMISTRZ MIASTA GRYBÓW


Burmistrz Miasta Grybów
mgr Piotr Piechnik

Urząd Miejski w Grybowie
ul. Rynek 12, pok. 7
tel. 18 445 01 40, wew. 31

DYŻURY
w poniedziałki i we wtorki,
godz.: 8:00 - 10:00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
w poniedziałki,
godz.: 8:00 - 10:00

fot. II Sesja Rady Miejskiej w Grybowie kadencji 2010-2014 - po ślubowaniu
fot. II Sesja Rady Miejskiej w Grybowie kadencji 2010-2014 - po ślubowaniu

KOMPETENCJE I ZADANIA BURMISTRZA MIASTA:

 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa oraz statutu Miasta.

 2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

  • Przygotowanie projektów uchwał Rady.
  • Określenie sposobu wykonywania uchwał Rady.
  • Przygotowanie projektu budżetu i przekazanie go wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Radzie Miejskiej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesłanie do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej.
  • Wykonywanie budżetu.
  • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
  • Gospodarowanie mieniem komunalnym.
  • Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
  • Udzielanie pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnym Miasta nie posiadających osobowości prawnej, udzielanie zgody na podejmowanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.
  • Udzielanie Zastępcy Burmistrza Miasta upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Miasta.
  • Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej Miasta.
  • Informowanie mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.
  • Zaciągania zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę Miejską.
  • Przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Miasta.
  • Wnoszenie, nabywanie i zbywanie udziałów i akcji oraz ustanawianie prawa zastawu wg zasad określonych przez Radę.
  • Zbywanie, nabywanie i wykup obligacji wg ustaleń Rady.
  • Zaciąganie pożyczek krótkoterminowych w wysokości ustalonej przez Radę.
  • Przedkładanie wniosku o zwołanie sesji Rady.
  • Wykonywanie innych czynności na podstawie ustawowego lub wynikającego z uchwały Rady Miejskiej upoważnienia.
  • Ustalanie formy organizacyjnej przetargu i powoływanie komisji przetargowych.
  • Wprowadzanie zmian kwot dotacji przyznanych Miastu i informowanie Rady o wprowadzonych zmianach na najbliższej sesji.
  • Występowanie z wnioskiem o powołanie i odwołanie Skarbnika i Sekretarza Miasta.
  • Kierowanie bieżącymi sprawami Miasta.
  • Reprezentowanie Miasta na zewnątrz.
  • Niezwłoczne ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania.
  • Reprezentowanie Miasta w zgromadzeniach związków międzygminnych.
  • Przedkładanie w ciągu 7 dni uchwał Rady - Wojewodzie, zaś uchwał objętych nadzorem izby obrachunkowej - regionalnej izbie obrachunkowej.
  • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników samorządowych.
  • Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu Miejskiego.
  • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego.

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty